تعمیر کامپیوتر در محل

تعمیر کامپیوتر در محل با سرویس رایگان

شما با بردن کامپیوترتان به تعمیرگاه ریسک بزرگی‌ می‌کنید:

• اطلاعات خصوصی شما (حتی اگر پاک کرده باشید) قابل بازیافت و سوء استفاده است. • مدت زیادی سیستم شما در تعمیرگاه می‌ماند و ممکن است قطعات آن جابجا شود. • وقت زیادی از شما تلف خواهد شد. • ممکن است بعد از آوردن کامپیوتر به منزل روشن نشود یا مشکل دیگری پیدا کند و مجبور شوید راه تعمیرگاه را دوباره در پیش بگیرید. • ضمن تعمیر کامپیوترتان چیزی یاد نمیگیرید. • ممکن است ایراد سیستم بسیار کوچک و یا ناشی از یک اشتباه ساده باشد و از شما هزینه دیگری اخذ شود. • دهها دلیل دیگر هم هست که خودتان بهتر میدانید.