نمودارهای پیشرفت

نوار پیشرفت نارنجی

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
آموزش 90%
مارکتینگ 70%

نوار پیشرفت سبز

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
مارکتینگ 70%

نوار پیشرفت رنگ قالب

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
مارکتینگ 70%

نوار پیشرفت فیروزه ای

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
مارکتینگ 70%

نوار پیشرفت آبی

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
مارکتینگ 70%

نوار پیشرفت قرمز

توسعه وب 90%
طراحی گرافیک 80%
مارکتینگ 70%